BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

Z a w i a d o m i e n i e

o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska

dla Gminy Łękawica na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021


         Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.) – Wójt Gminy Łękawica

 z a w i a d a m i a

 że przystąpiono do opracowywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021. Program będzie opracowany zgodnie z zapisami ustawowymi Prawa Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. ) jako narzędzie polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawem.

 Zgodnie z art. 73 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z poen. zm. ) informuję, że iż z projektem  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica na lata 2014-2017  z perspektywą do roku 2021 można zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica, pok. Nr 36, II piętro.

 W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji, tj. od dnia 21 stycznia do 11 lutego 2014 r. można składać uwagi i wnioski dotyczące Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, osobiście lub drogą elektroniczną na adres lekawica@lekawica.com.pl.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łękawicy http://www.bip.lekawica.com.pl/: publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje          o środowisku i jego ochronie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łękawicy przy ul. Wspólnej 24.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Łękawica

                                                                                                       Stanisław Baczyński


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2014-01-21 Wójt Stanisław Baczyński 2014-01-21 11:28:07
(Rafał Surzyn)
2014-01-21 11:28:07
(Rafał Surzyn)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2014-01-21 11:28:07 Rafał Surzyn dodanie nowego wpisu