BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

Deklaracja dostępności strony www Urzędu Gminy w Łękawicy

Urząd Gminy w Łękawicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do serwisu internetowego >BIP Urzędu Gminy w Łękawicy

Data publikacji strony internetowej BIP: 2003-08-10
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-27

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

 • Serwis  zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica,
tel. 33 8651601, fax 33 8651701, e-mail: sekretariat@lekawica.com.pl,

epuap: /lekawica123/skrytka

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Surzyn, adres poczty elektronicznej r.surzyn@lekawica.com.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 865 16 01, pisemnie na adres Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem ds. dostępności jest Anna Gębala – Sekretarz Gminy.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej BIP lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek: Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica.

Do budynku prowadzi  1  wejście od ul. Wspólnej. Do wejścia prowadzą schody.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście jest  zabezpieczone barierkami. W budynku nie ma windy, jednak Urząd Gminy w Łękawicy posiada schodołaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych typu Jolly. Przy drzwiach wejściowych jest dzwonek, którym osoba uprawniona wzywa pracownika urzędu w celu udzielenia pomocy. Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach  1,2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Informacja dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym
i innych środkach komunikowania się
 

Osoby uprawnione, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r. mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoby uprawnione mogą kontaktować się z tut. Urzędem przy wykorzystaniu jednej z form:

 • e-mail na adres sekretariat@lekawica.com.pl.

 • fax na numer 33 865 17 01

 • pisemnie na adres Urzędu tj. Urząd Gminy w Łękawicy, ul. Wspólna 24,
  34-321 Łękawica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
  w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, osoby uprawnione winny zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie na co najmniej 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Łękawica na lata 2021-2022