BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

Stanowienie aktów prawnych przez organy gminy odbywa się zgodnie z trybem przewidzianym w rozdziale XIV Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łękawicy wprowadzony zarządzeniem nr 40/03 Wójta Gminy Łękawica z dnia 01.10.2003r.

Aktami prawnymi w rozumieniu regulaminu są uchwały Rady Gminy oraz zarządzenia Wójta.

Opracowanie projektów aktów prawnych pod względem merytorycznym i redakcyjnym należy do właściwości referatu i samodzielnych stanowisk pracy, w którego zakresie działania znajduje się problematyka regulowana uchwałą lub zarządzeniem.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać:

1) tytuł ( oznaczenie rodzaju akt z wymienieniem organu , który go wydaje oraz kolejnego numeru),

2) datę aktu,

3) zwięzłe określenie przedmiotu aktu,

4) podstawę prawną,

5) treść aktu ,

6) oznaczenie organu realizującego akt oraz termin wykonania, gdy zachodzi taka konieczność,

7) klauzulę o ewentualnym uchyleniu dotychczas obowiązującego aktu,

8) określenie terminu wejścia w życie aktu.

Do obowiązku wnioskodawców należy określenie kierunków projektowanej regulacji oraz koordynowanie prac przy przygotowaniu i uzgadnianiu projektu z zainteresowanymi organami i jednostkami.


Projekt aktu prawnego powinien posiadać:

1) aprobatę w formie podpisu z oznaczeniem stanowiska osoby, która projekt przygotowała, Sekretarza lub Skarbnika Gminy, oraz aprobatę Wójta.

2) Stwierdzenie o uzgodnieniu z właściwymi jednostkami organizacyjnymi, jeżeli przepisy szczególne lub zasady współdziałania albo koordynacji takiego uzgodnienia wymagają.

3) Parafę lub opinię radcy prawnego.

W sytuacjach nadzwyczajnych związanych z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniem środowiska , a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innych nadzwyczajnych zagroże?oraz zwalczania i usuwania ich skutków wnioskodawca może odstąpić od zwykłego trybu uzgodnie?

Zgodnie załącznikiem nr 5 do Statutu Gminy Łękawica ( rozdział III ) - z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą występować radni w składzie co najmniej 3-ech, klub radnych

i komisje radnych. W takim wypadku projekty uchwał wymagają zaopiniowania przez właściwe komisje rady oraz Wójta Gminy.

  •  Projekty uchwał Rady Gminy podjęte na sesji podpisuje jej Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady podpisuje uchwały jej Wiceprzewodniczący .
  •  Podjętym uchwałom w ciągu kadencji nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi nr uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwały opatruje się datą posiedzenia , na którym została przyjęta.
  •  Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał oraz przechowuje wraz z protokołami sesji Rady w biurze Rady.
  • Uchwały przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji.
  •  Wójt zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Natomiast uchwała w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
  •  Akty prawa miejscowego podlegają wpisowi do odrębnego rejestru prowadzonego przez Sekretarza Gminy.
  • Uchwały Rady stanowiące przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy.
  •  Wójt przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia :

- uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium Wójta Gminy i inne uchwały objęte zakresem działania Izby.

Wójt wydaje zarządzenia oraz decyzje administracyjne.

1) Zarządzenia wydaje na podstawie upoważnie?udzielonych w ustawach szczególnych albo na podstawie art.30 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i wykonywania budżetu.

2) W drodze zarządzenia nadaje regulamin organizacyjny Urzędu Gminy, który określa jego organizację i zasady funkcjonowania.

3) W formie decyzji administracyjnych Wójt załatwia należące do jego właściwości sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej. Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2005-01-13 Wójt Stanisław Baczyński 2005-01-13 08:30:44
(Agnieszka Grendysa)
2009-07-01 22:27:06
(Barbara Chudy)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-07-01 22:27:06 Barbara Chudy zmiana danych
2005-01-13 08:50:00 Agnieszka Grendysa zmiana danych
2005-01-13 08:30:44 Agnieszka Grendysa dodanie nowego