BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łękawica
informuje
o możliwości składania ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Łękawica
w trybie małych dotacji
w roku 2012

na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536).


I. Rodzaj zadań publicznych zleconych w ramach „małych dotacji”


Rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz promocja gminy poprzez organizację jednej z następujących imprez:

1) Święta majowe – Św. Konstytucji 3 Maja i Dzień Św. Floriana
Kwota przeznaczonych środków 2.000 zł

2) Dzień Niepodległości:
Kwota przeznaczonych środków 2.000 zł

II. Podmioty uprawnione do złożenia wniosków w ramach wyżej wymienionych zadań

Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione
w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

III. Termin składania wniosków w formie oferty

1. Oferty należy złożyć na co najmniej 21 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji zadania w zamkniętych kopertach w sekretariacie (pok. 28) Urzędu Gminy
w Łękawicy, ul. Wspólna 24, Łękawica 34-321 z dopiskiem „Małe dotacje 2012-impreza pn.: …”.
2. Formularze dostępne są na stronie internetowej www.bip.lekawica.com.pl
i www.lekawica.com.pl i w Urzędzie Gminy w Łękawicy.
3. Oferty winny być:
• złożone w formie pisemnej w jednym egzemplarzu na formularzu, zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25 z późn. zm.) – załącznik nr 1.
• wypełnione w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje - jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
• opieczętowane i podpisane czytelnie przez osoby, które są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów, zgodnie z załączonym do oferty KRS, innym dokumentem potwierdzającym działalność podmiotu albo pełnomocnictwem lub upoważnieniem.

IV. Upublicznienie oferty

Wybrane oferty w wyniku oceny formalnej i merytorycznej zostaną upublicznione poprzez zamieszczenia na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lekawica.com.pl oraz na stronie internetowej www.lekawica.com.pl przez okres 7 dni. W tym czasie każdy może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące oferty.

V. Zawarcie umowy

1. Po upływie terminu publikacji oferty nastąpi niezwłoczne rozpatrzenie ewentualnych uwag
i podpisanie umowy o realizację zadania.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

VI. Realizacja zadania publicznego – 90 dni


1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji projektu umowy wg ramowego wzoru, określonego w rozporządzeniu, o którym mowa w §4 zarządzenia. Umowa określa szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania publicznego.
2. Organizacja realizująca zadania wymienione w pkt I zobowiązana jest do:
a) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na ten cel oraz wydatków związanych z jego realizacją, co jest warunkiem zawarcia umowy na realizację zadania publicznego,
b) realizacji zadania z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartej umowy oraz złożoną ofertą;
c) sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie,
d) przedstawienia kserokopii dokumentów finansowych, prawidłowo opisanych, będących podstawą do rozliczenia zadania publicznego na wezwanie. Dokumenty finansowe dotyczące wydatkowania środków z przyznanej dotacji, muszą być wystawione po dacie podpisania umowy.
3. Gmina Łękawica zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli
i oceny realizacji zadania pod kątem: efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

VII. Rozliczenie dotacji

Rozliczenie dotacji powinno nastąpić do w terminie nie przekraczającym okres 90 dni od dnia podpisania umowy w formie sprawozdania zgodnego ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 


Wójt Gminy Łękawica
Stanisław Baczyński


 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2012-03-27 Wójt Stanisław Baczyński 2012-03-27 13:47:52
(Rafał Surzyn)
2013-02-18 09:01:26
(Rafał Surzyn)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2013-02-18 09:01:27 Rafał Surzyn zmiana danych wpisu
2012-03-27 13:47:52 Rafał Surzyn dodanie nowego