BIP - Urząd Gminy Łękawica
logotyp Biuletynu Informacji Publicznej
Wyszukiwarka

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego zwana Radą Konsultacyjną

Znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zobowiązała organ stanowiący samorządu terytorialnego między innymi do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności (np. konsultacji podlega roczny lub wieloletni program współpracy Gminy z Organizacjami pozarządowymi).

Rada Gminy Łękawica podjęła uchwałę w tym zakresie w dniu 13 października 2010 roku uchwalając, że konsultacje będą przeprowadzane z Radą Konsultacyjną.

Do Rady Konsultacyjnej wchodzi przedstawiciel Rady Gminy Łękawica, przedstawiciel Wójta Gminy Łękawica oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zostali wybrani na zebraniu delegatów w dniu 11 stycznia 2011 roku.
Zatem Wójt Gminy Łękawica zarządzeniem nr 12/11 z dnia 11 stycznia 2011 roku ustalił skład i powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Rada Konsultacyjna jest organem opiniodawczym i do jej zadań należy:
1.opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
2.opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
3.wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
4.udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
5.wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.


Kadencja Rady Konsultacyjnej trwa 2 lata.
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Łękawicy 2011-01-21 08:01:12 46 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2011-01-21 Wójt Stanisław Baczyński 2011-01-21 07:52:58
(Rafał Surzyn)
2011-01-21 07:52:58
(Rafał Surzyn)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2011-01-21 08:01:13 Rafał Surzyn dodanie nowego załącznika
2011-01-21 07:52:58 Rafał Surzyn dodanie nowego